Your search returned 8 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
5 คำถามกับ ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน.

by เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2492-.

Source: วารสารธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
การกระจายอำนาจด้านการกำำกับดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ข้อเสนอกลไกการส่งสัญญาณ และพัฒนาสถาบันเพื่อเพิ่มพลังให้ อปท.

by ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
การกระจายอำนาจในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

by สุนีย์ มัลลิกะมาลย์.

Source: วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: The decentralization of power of enhancement and conservation of environmental quality to local administration oganizations..Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

4. Journal article
จิตสำนึกของประชาชน ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาความรู้ความเข้าใจของชาวกรุงเทพฯ ที่มีต่อเรื่องน้ำและน้ำเสีย.

by วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์.

Source: วารสารธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
โลกร้อน ความจริงที่ทุกคนรู้สึก แต่ไม่อยากลงมือแก้.

by วิเชียร เมฆตระการ.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม กฎหมาย ข้อพิพาท กับองค์กรตุลาการ : ความสัมพันธ์ที่อาจถูกละเลย?

by เจตน์ สถาวรศีลพร.

Source: วารสารวิชาการศาลปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทำลายสิ่งแวดล้อม.

by นภาภรณ์ เอมพิทักษ์.

Source: วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

8. Journal article
การประเมินเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางสังคมของบุคคลและชุมชนที่ปฏิบัติการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรป่า : กรณีโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว.

by เนาวรัตน์ พลายน้อย.

Source: วารสารพัฒนาสังคมและชุมชน (มธ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305