Refine your search

Your search returned 105 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
น้ำท่วมปี’ 49 : ภาคเกษตรกรรมสูญเสีย 1,600 ล้านบาท.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

2. Journal article
เกษตรธรรมชาติ ก้าวที่กล้าบนวิถีชีวิตคนเมือง.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

3. Journal article
เกษตรกรรมทันสมัย.

Source: เศรษฐสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
แผนการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรปี 2540-2544

Source: จดหมายเหตุสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
ทิศทางและแนวโน้มภาคเกษตรไทย.

Source: รายงานเศรษฐกิจ (เบื้องต้น) ธ.ศรีนครMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
แนวโน้มภาคเกษตรกรรมปี’ 50 : ผลผลิตเพิ่ม...ส่งออกชะลอตัว.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

7. Journal article
ปลูกพืชลดการไถพรวน อนุรักษ์ดินแนวใหม่ เกษตรไทย-อำนาจไม่ควรเมิน.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

8. Journal article
การเกษตรแนวใหม่.

by พิบูลย์ หัตถกิจโกศล.

Source: วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

9. Journal article
แนวทางการขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างภาคเกษตร ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10.

by ลดาวัลย์ คำภา.

Source: วารสารเศรษฐกิจและสังคมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

10. Journal article
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ.

by ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
Agritronic วิถีสู่เกษตรกรรมใหม่.

by ชัยพร มานะกิจจงกล.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
เกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กทำเกษตรใช้ความรู้ อยู่ได้อย่างยั่งยืน.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
ภาคเกษตรไทยบนเส้นทางของคลังอาหารโลก.

Source: เศรษฐกิจวิเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

14. Journal article
เกษตรเชิงทดลองของเกษตรรุ่นใหม่พึ่งตนเองได้ในพื้นที่ 5 ไร่.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ภาคการเกษตรไทยในสองทศวรรษหน้า.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305