Refine your search

Your search returned 28 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
แผนการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรปี 2540-2544

Source: จดหมายเหตุสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
เกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กทำเกษตรใช้ความรู้ อยู่ได้อย่างยั่งยืน.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
เกษตรเชิงทดลองของเกษตรรุ่นใหม่พึ่งตนเองได้ในพื้นที่ 5 ไร่.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
ภาคการเกษตรไทยในสองทศวรรษหน้า.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
เยี่ยมเยียนเกษตรผสมผสานไทย-เบลเยี่ยม.

by สถาพร ทักษาดิพงศ์.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
เกษตรกรวันหยุด (1)

by ทอง ธรรมดา.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
1 ไร่ วัยทำงาน.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
ความสุขของการทำเกษตร.

by คมสัน หุตะแพทย์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
พืชผลนอกฤดูบางชนิดได้มาด้วยการบังคับ.

by พานิชย์ ยศปัญญา.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (5) :

10. Journal article
การพัฒนาการเกษตรไทย.

by ช่อผกา ชัยวิเศษวิทยา.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
ผลกระทบของการขึ้นราคาน้ำมันในการผลิตการเกษตร.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
ภาวะการผลิตภาคเกษตรกรรมครึ่งปีแรกและแนวโน้มปี 2544.

by แผนกเศรษฐกิจการเกษตร.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
คัมภีร์เกษตรสำหรับคนรุ่นใหม่ เกษตรกรจากเล็กไปหาใหญ่ จากง่ายไปหายาก.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
ภาคเกษตร กุญแจหลักผลักการส่งออกปี 2557.

by ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

15. Journal article
การเปลี่ยนแปลงฐานะและการทำฟาร์มของเกษตรกรลูกค้า กรณีศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ศรีสะเกษและมหาสารคาม.

by สมาน ครอบกระโทก.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305