Your search returned 20 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เปิดใจขุนคลัง ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

by ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, 2488-.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
เจาะใจ ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง

by ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, 2488-.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

by ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, 2488-.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
มาตรการในการสนับสนุนนโยบายกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค.

by ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, 2488-.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

5. Journal article
แนวทางดำเนินมาตรการทางการเงินการคลัง เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล (ฉบับที่ 2: กรกฎาคม-สิงหาคม 2541)

by ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, 2488-.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

6. Journal article
สัมภาษณ์พิเศษ ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

by ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, 2488-.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
ปัญหาสภาพคล่องของประเทศและแนวทางแก้ไข

by ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, 2488-.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

8. Journal article
แนวทางดำเนินมาตรการทางการเงินการคลัง เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล

by ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, 2488-.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

9. Journal article
ธารินทร์ ชี้ 5 ความเสี่ยงจุดวิกฤติเศรษฐกิจรอบสอง

by ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, 2488-.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์เปิดอกถึงบทบาทใหม่ ส.ธนาคารไทย

by ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, 2488-.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
การปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสริมสร้างการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี.

by ธารินทร์ นิมมานเหมินท์.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

12. Journal article
ปัญหาสถาบันการเงินต้องเร่งแก้ก่อนหนี้ดี 6 แสนล้านจะเป็นหนี้เสีย

by ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, 2488-.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
ทิศทางเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า

by ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, 2488-.

Source: วงการก่อสร้างMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
ธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ สยาม 2543

by ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, 2488-.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ผลกระทบและแนวทางแก้ไขด้านการเงิน

by ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, 2488-.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305