Your search returned 24 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ท่องเที่ยวล้านนากับการพัฒนามาตรฐาน

by นิตินัย ศิริสมรรถการ.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
PPP รัฐ-เอกชน กับการร่วมลงทุน

by นิตินัย ศิริสมรรถการ.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
ความยากจน และ การกระจายรายได้ ก.พ.2549

by นิตินัย ศิริสมรรถการ.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
เศรษฐกิจ (นอกระบบ)

by นิตินัย ศิริสมรรถการ.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
รอบรู้เศรษฐกิจโลก "Economic Landscape"

by นิตินัย ศิริสมรรถการ.

Source: วารสารการงบประมาณMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
รอบรู้เศรษฐกิจโลก "ท่องเที่ยวไทยกับปัญหาทางการเมือง"

by นิตินัย ศิริสมรรถการ.

Source: วารสารการงบประมาณMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
ผ่าการคลังไทยในระบบสากล (ภาค 1)

by นิตินัย ศิริสมรรถการ.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
ผ่าการคลังไทยในระบบสากล (ภาค 2) การระดมทุนของภาคสาธารณะ

by นิตินัย ศิริสมรรถการ.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
เหรียญ 2 บาท กับเงินเฟ้อ

by นิตินัย ศิริสมรรถการ.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบทางสังคม.

by นิตินัย ศิริสมรรถการ.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
มาตรการกึ่งการคลัง (Quasu-Fiacal Activities) ตอนที่ 2 กรณีศึกษาโครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร.

by นิตินัย ศิริสมรรถการ.

Source: วารสารการงบประมาณMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
ข้าราชการไทย ได้มาตรฐานสากลพอหรือยัง?

by นิตินัย ศิริสมรรถการ.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
ศักยภาพเศรษฐกิจ.

by นิตินัย ศิริสมรรถการ.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
เมกะโปรเจ็กต์ ยาหอมหรือยาพิษระบบการเงินไทย.

by นิตินัย ศิริสมรรถการ.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
FTA กับ After Shock

by นิตินัย ศิริสมรรถการ.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305