Your search returned 87 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
9 กลยุทธ์ในการวางแผนภาษี. (ตอนที่ 1)

by ฤกษ์ฤทธิ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

2. Journal article
เจาะประเด็นกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวกับการเลิกจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

3. Journal article
ข้อคิดในการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ตอนที่ 1).

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ข้อพิจารณาทางภาษีอากรกับการปรับโครงสร้างของบริษัท (ตอนที่ 3).

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
ข้อคิดในการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (ตอนที่ 1).

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
ภาษีของบริษัทต่างประเทศ (ตอนที่ 1)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus);Sanya Dharmasakti Library (1) :

7. Journal article
พิชิตปัญหาภาษีในการยกร่างสัญญา (ตอนที่ 3).

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
ข้อพิจารณาทางภาษีอากรกับการปรับโครงสร้างของบริษัท (ตอนที่ 1).

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
ข้อพิจารณาทางภาษีอากรกับการปรับโครงสร้างของบริษัท (ตอนจบ).

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
สรุปสาระสำคัญ ในมาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจ กฎหมายบริษัทที่แก้ไขใหม่และข้อพิจารณาวางแผนภาษี.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

11. Journal article
สิทธิประโยชน์ในทางภาษี ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้ให้เงินกู้แก่บริษัทที่ตนได้จัดตั้งขึ้นมาในประเทศไทย.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

12. Journal article
การวางแผนภาษีกรณีบุคคลธรรมดาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

13. Journal article
พิชิตปัญหาภาษีในการยกร่างสัญญา (ตอนที่ 3)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus);Sanya Dharmasakti Library;Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus;Pridi Banomyong Library;Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

14. Journal article
ความหมายพิสดารของคำว่า "เงินได้พึงประเมิน" ตามประมวลรัษฎากรไทย (3 ตอน)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550-2551 [2007-2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

15. Journal article
กฎหมายว่าด้วยการเลิกจ้างและภาษี บทสรุปสำหรับผู้บริหารธุรกิจครอบครัว (2 ตอน)

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553-2554 [2010-2011]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305