Your search returned 87 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การจารึกและบันทึกในประวัติศาสตร์

by ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

2. Journal article
กิจการภายในและ อำนาจอธิปไตย.

by ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

3. Journal article
รัฐบาลใหม่ที่พึงประสงค์.

by ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

4. Journal article
มนุษย์จากคลื่นสามลูก.

by ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

5. Journal article
อมาตยาธิปไตย-ประชาธิปไตยครึ่งใบ-การปฏิรูปการเมือง-การเมืองปัจจุบัน.

by ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: View online article Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

6. Journal article
การปฏิรูปและการปฏิวัติ.

by ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2525 [1982]Online access: View online article Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

7. Journal article
ปัญหาและแนวทางฟื้นฟูทางด้านการเมือง.

by ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

Source: วารสารธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
อนาคตการเมืองไทย และระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย.

by ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

Source: วารสารสถาบันพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

9. Journal article
แนวการศึกษาการเมือง ของสำนักพฤติกรรมศาสตร์ การวิจารณ์และเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์แนว Systems Analysis

by ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

Source: รัฐศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2520 [1977]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

10. Journal article
แบบอย่างชีวิตของคนรวยใหม่.

by ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
กองทุนเพื่อการศึกษา.

by ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
นายบรรหารในฐานะนายกรัฐมนตรี.

by ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

13. Journal article
คนไทยสามารถกล่าวคำว่า "ไม่" ได้.

by ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

14. Journal article
การสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย.

by ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

15. Journal article
การตอบสนองต่อการท้าทายของโลกาภิวัฒน์.

by ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-2559.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305