Refine your search

Your search returned 17 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เอดส์กับธุรกิจบริการทางเพศ

by สมบัติ แทนประเสริฐสุข.

Source: การประชาสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
เอดส์กับธุรกิจบริการทางเพศ

by สมบัติ แทนประเสริฐสุข.

Source: การประชาสงเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (2) :

3. Journal article
ความชุกของซิฟิลิสแต่กำเนิดในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552

by ศณิษา ตันประเสริฐ | ภาวินี ด้วงเงิน | สมบัติ แทนประเสริฐสุข.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Assessment of the s situation of conenital syphilis in Thailand in 2009.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อกามโรคของผู้ชายไทย.

by นงนุช มารินทร์ | ศิวพร ขุมทอง | สมบัติ แทนประเสริฐสุข.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Factors affecting sexual transmitted infections (STIs) among males in Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
ผลการใช้เครื่องมือวัดการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในประเทศไทย.

by ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล | ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล | โอภาส การย์กวินพงศ์ | พลสินธุ์ นาควิเชียร | สมบัติ แทนประเสริฐสุข.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Evaluation tools used for measurement of antiretroviral adherence in Thailand..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
กิจกรรมบริการและความต้องการจำนวนบุคลากรในคลินิกดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวีและผู้ป่วยเอดส์.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | ฐิติรัตน์ จิรัญญนันท์ | ลีซ่า กันธมาลา | สมบัติ แทนประเสริฐสุข.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2558 [2015]Other title: Service activities and requirement of health care provider quantity in HIV clinic.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
การเข้าถึงถุงยางอนามัยผ่านเครื่องจำหน่ายถุงยางอนามัยแบบหยอดเหรียญในประเทศไทย : พัฒนาการและการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและประชาชน.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข | นุชนารถ แก้วดำเกิง | วินิตา ชวนางกูร.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Access to condom through condom vending machine in Thailand : development and community participation..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกในกลุ่มเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายผู้ติดเชื้อ.

by สมบัติ แทนประเสริฐสุข | ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | นิรมล ปัญสุวรรณ | ศรินยา พงศ์พันธุ์ | อุษา โถหินัง.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Evaluation research on projects to develop model and mechanism to prevent HIV by NGO and people with HIV networks.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
การประมาณการงบประมาณการบริการยาต้านไวรัสเอ็ชไอวีสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ 50,000 ราย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.

by ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย | ถาวร สกุลพานิชย์ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Estimation of anti-retroviral therapy program cost for 50,000 HIV-infected patients in the National Health Security (30 baht) scheme..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
โครงการปรับปรุงการเข้าถึงระบบบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์และการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในประเทศไทย สำหรับผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิและผู้ป่วยที่อยู่นอกสิทธิระบบประกันสุขภาพ.

by สมบัติ แทนประเสริฐสุข | สัญชัย ชาสมบัติ | พรทิพย์ ยุกตานนท์ | ณัฐพร ก้องสกุลไกร | กมล เกษธรรม.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: National antiretroviral access for people with HIV/AIDS, the extension phase to reach uninsured and limited rights patients.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
สรุปสถานการณ์ทางระบาดวิทยาของภาวะติดเชื้อเอ็ชไอวี/เอดส์ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวี ในประเทศไทย พ.ศ. 2542.

by สมบัติ แทนประเสริฐสุข | อรพรรณ แสงวรรณลอย | อมรา ทองหงษ์ | สุชาดา จันทสิริยากร | โชษิตา คุ้มตลอด | สุนีย์ สว่างศรี.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2543 [2000]Other title: HIV/AIDS situation and HIV risk behavior in Thailand, 1999..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
การศึกษาความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ พฤติกรรมทางเพศและความพึงพอใจต่อเครื่องจำหน่ายถุงยางอนามัย.

by นุชนารถ แก้วดำเกิง | ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข | วินิดา ชวนางกูร | ชูศักดิ์ สุคนธมาน | นงเยาว์ จันทร์ทองคำ.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Knowledge in HIV/AIDS, Sexual behaviors and satisfaction of condom vending machine..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การเฝ้าระวังภาวะติดเชื้อเอ็ชไอวีเฉพาะพื้นที่ในประเทศไทย พ.ศ. 2543 รอบที่ 18.

by อมรา ทองหงษ์ | ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข | อรพรรณ แสงวรรณลอย | กมลชนก เทพสิทธา | โชษิตา คุ้มตลอด | สุชาดา จันทสิริยากร.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2544 [2001]Other title: HIV serosurveillance in Thailand : result of the 18th round, June 2000..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังเชื้อเอ็ชไอวีดื้อยาต้านไวรัสระดับชาติ.

by สมบัติ แทนประเสริฐสุข | สัญชัย ชาสมบัติ | อัจฉรา ธีระรัตน์กุล | พรทิพย์ ยุกตานนท์ | นันทวัน แก้วพูลศรี | กัญจนกร โภคะสวัสดิ์.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Development of guideline for national HIV drug resistance surveillance programme.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัยโดยเครื่องจำหน่ายถุงยางอนามัยแบบหยอดเหรียญ.

by นุชนารถ แก้วดำเกิง | ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ | วินิดา ชวนางกูร | ชูศักดิ์ สุคนธมาน | เครือทิพย์ จันทรธานีวัฒน์ | นงเยาว์ จันทร์ทองคำ | สมบัติ แทนประเสริฐสุข.

Source: วารสารโรคเอดส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2550 [2007]Other title: Model development of condom accessibility by condom vending machine..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305