Your search returned 45 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
โลกาภิวัตน์ (Globalization) : ปัญหาของประเทศทั่วโลก

by สีดา สอนศรี.

Source: DomeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

2. Journal article
ชุมชนเกาหลีในฟิลิปปินส์

by สีดา สอนศรี.

Source: DomeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

3. Journal article
การก้าวขึ้นสู่อำนาจและลงจากอำนาจของมาร์กอส: ประสบการณ์ที่ประเทศไทยต้องตระหนัก

by สีดา สอนศรี.

Source: DomeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

4. Journal article
ปากกาและลิ้น สามารถเปลี่ยนแปลงสังคม!

by สีดา สอนศรี.

Source: DomeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

5. Journal article
บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศไทย.

by สีดา สอนศรี.

Source: วารสารไทยคดีศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547-2548 [2004-2005]Other title: The role of Election Commission in Thailand.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
การเลือกตั้งฟิลิปปินส์-ไทย

by สีดา สอนศรี.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
การเลือกตั้งฟิลิปปินส์-ไทย ตอน 2

by สีดา สอนศรี.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
การประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงเทพฯ

by สีดา สอนศรี.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ปัญหาและข้อเสนอแนะ

by สีดา สอนศรี.

Source: โดมทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2532 [1989]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
ต่างชาติกับเศรษฐกิจฟิลิปปินส์

by สีดา สอนศรี.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
ระบบเครือญาติบริวารในสังคมฟิลิปปินส์

by สีดา สอนศรี.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
พลังประชาชน กับความชอบธรรมทางการเมืองของโจเซฟ เอสตราดา

by สีดา สอนศรี.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
ประชาธิปไตยกับการมีระเบียบวินัย กรณีประเทศฟิลิปปินส์และข้อคิดสำหรับประเทศไทยและสิงคโปร์

by สีดา สอนศรี.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
หาบเร่แผงลอยท่าพระจันทร์

by สีดา สอนศรี.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ข้อคิดสำหรับองค์กรเกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศไทย

by สีดา สอนศรี.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305