Your search returned 24 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การวิเคราะห์ระบบการจัดสรรโควต้ามันสำปะหลัง.

by อัมมาร สยามวาลา.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2530 [1987]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
เราควรเป็นห่วงเรื่องการเก็งกำไรในตลาดหุ้นและตลาดที่ดินตรงไหน? : บทวิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์.

by อัมมาร สยามวาลา.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2533 [1990]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530 เรื่องที่สอง เกษตรกรกับรัฐ.

by อัมมาร สยามวาลา.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
บุรุษแห่งเหตุผล ผู้ตกเป็นเหยื่อความไร้เหตุผล.

by อัมมาร สยามวาลา.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
ทำไมเราจึงติดหล่มเศรษฐกิจ จบ

by อัมมาร สยามวาลา.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
ทำไมเราจึงตกหล่มเศรษฐกิจ.

by อัมมาร สยามวาลา.

Source: จุลสารไทยคดีศึกษาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540-2541 [1997-1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
ปฏิวัติกระบวนการผลิตข้าวไทย ทิศทางใหม่ กระดูกสันหลังของชาติ

by อัมมาร สยามวาลา.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก.

by อัมมาร สยามวาลา.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
ระวังต้นทุนนโยบายพรรคไทยรักไทย

by อัมมาร สยามวาลา.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
คุณหมอมหาธีร์ จะสอนอะไรให้ไทยไดบ้าง

by อัมมาร สยามวาลา.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
ทักษิโณมิคส์ ดร.อัมมาร สยามวาลา วิพากษ์ประเทศไทยในมือ ทักษิณ ชินวัตร

by อัมมาร สยามวาลา.

Source: อีคอนนิวส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

12. Journal article
แก่นสารของเศรษฐศาสตร์ : ทัศนะที่สาม.

by อัมมาร สยามวาลา.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2530 [1987]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
การปฏิรูปสังคมเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ - มุมมองของอัมมาร สยามวาลา.

by อัมมาร สยามวาลา.

Source: เศรษฐสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
หลักนิติธรรมบกพร่องมากที่สุด.

by อัมมาร สยามวาลา.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
ชาวนาควรประท้วงเรื่องอะไร

by อัมมาร สยามวาลา.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305