Refine your search

Your search returned 135 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ลำปางทำเลทองของการลงทุนภาคเหนือ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
ลำปางทำเลทองของการลงทุนภาคเหนือ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
วัดม่อนจำศีลแหล่งอารยธรรมพม่าเก่าแก่ ที่ไร้การเหลียวแล.

by หน้ากลม อมยิ้ม.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
ลำปาง-นครลำปาง นั้นสำคัญไฉน? การเมืองเรื่องชื่อกับประวัติศาสตร์สังคมของผู้คนลำปาง.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
วัดม่อนปู่ยักษ์ ศิลปะพม่าที่งามตระหง่านกลางเขลางค์นคร.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

6. Journal article
ถั่วลิสง...พืชเก่าทางเลือกใหม่ในจังหวัดลำปาง.

by จงรักษ์ พันธ์ไชยศรี.

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

7. Journal article
ภูเขาไฟในเมืองเขลางค์.

by ปิยะฤทัย ปิโยพีระพงศ์.

Source: อนุสารอ.ส.ท.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
เหนือแอ่งแม่แมาะ

by จัลภาค พายัพ.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
วิกฤติช้างลำปาง วันนี้ก่อนจะสูญพันธุ์

by ทีมข่าวภูมิภาค.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

10. Journal article
จีนเก่าลำปางกับจีนใหม่แผ่นดินใหญ่ เส้นขนานและจุดบรรจบในพื้นที่เมืองลำปาง.

by ภิญญูพันธุ์ พจนะลาวัณย์.

Source: วารสารสหวิทยาการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542-2551 [1999-2008]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
จับตา เกาะคา เต็งหนึ่งเมืองแฝดลำปาง

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
อปต.เมืองรถม้าต้านปูนกลางระเบิดเขา.

by ทีมข่าวภูมิภาค.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
ลำปาง ไม่ได้มีดีแค่ "ชามตราไก่"

by เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

14. Journal article
ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลำปาง.

by โอฬาร รัตนภักดิ์ | วิมลศิริ กลิ่นบุบผา.

Source: วารสารธรรมศาสตร์ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
เยี่ยมโรงเรียนฝึกควาญ นั่งหลังช้างทัวร์ป่าที่ศูนย์อนุรักษ์ฯลำปาง.

by อธิชัย ต้นกันยา.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305