Refine your search

Your search returned 68 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เศรษฐกิจบนฐานความรู้ : ฐานสำคัญของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์.

by สมบัติ กุสุมาวลี.

Source: For qualityMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (2) :

2. Journal article
บุคคลแห่งปี ของฐานเศรษฐกิจ.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge based economy)

by วิโรจน์ พุทธวิถี.

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ กับการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ.

by วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

Source: เศรษฐสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

5. Journal article
อุตสาหกรรมเกษตรฐานเศรษฐกิจไทยในปี 2543

by ทนง ภัครัชพันธุ์.

Source: วารสารอุตสาหกรรมเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

6. Journal article
เศรษฐกิจฐานความรู้และแรงงานความรู้.

by สุภัทท์ บุญญานนท์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

7. Journal article
เศรษฐกิจไทยทำไมต้องเป็น U ฐานยาว.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

8. Journal article
โครงสร้างพื้นฐานอันเปราะบางของเศรษฐกิจไทย

by เมธาวี ระวิปัญญา.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
ทางลัดกู้เศรษฐกิจนำทุนสำรองลงทุนพื้นฐาน.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print regular print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

10. Journal article
ภาคเหนือ : ฐานเศรษฐกิจของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง.

by ตฤตณัย นพคุณ.

Source: วารสารเศรษฐกิจและสังคมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
ปัญหาพื้นฐานในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธ์, 2489-.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

12. Journal article
สรุปสาระสำคัญการประชุม คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ประจำเดือน มกราคม 2549 เรื่อง "เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม".

by ฉัณทิพย์ จำเดิมเผด็จศึก.

Source: วารสารข้าราชการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Other title: เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม.Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
4 หลักการพื้นฐานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม.

Source: วารสารเศรษฐกิจและสังคมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยจากหลักฐานทางโบราณคดี.

by ไพบูลย์ คงธะรังษี.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2531 [1988]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

15. Journal article
เร่งวางฐานการตลาดโจตันรอเศรษฐกิจพื้น.

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305