Your search returned 6 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จุดเปลี่ยนท้องถิ่น จริงหรือ?.

by กองบรรณาธิการ (ประชาคมท้องถิ่น).

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

2. Journal article
คอนราด อเดนนาวร์ รำลึก จากท้องถิ่นสู่ประชาคมสากล.

Source: ปฏิรูปการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

3. Journal article
การเมืองหลังการเลือกตั้ง คนไทยควรเรียกร้องอะไรปฏิรูปการเมืองระดับชาติ เสริมอำนาจระดับท้องถิ่น สร้างกลไกประชาคม

by ศิริพร เฟื่องฟูลอย.

Source: ปฏิรูปการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

4. Journal article
ตั้งรับ...เตรียมพร้อม...เพื่อก้าวรุกประชาคมอาเซียน...ที่ท้องถิ่นควรรู้!

by ธงชัย ทองมนต์.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

5. Journal article
เจาะวงอภิปรายก้าวรุกตั้งรับกับประชาคมอาเซียนบาบาทท้องถิ่นไทย พร้อมไม่พร้อม !!! แต่ต้องเดิน...มิติคิด "โอกาส" หรือ "ภาระ"

by สยาม เจริญอินทร์พรหม.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
ว่าด้วยเรื่อง "ประชาคมอาเซียน" กับนานาทัศนะจากผู้นำท้องถิ่น

by ธงชัย ทองมนต์.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305