Refine your search

Your search returned 19 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
Facebook for you ผู้นำท้องถิ่น.

by อ้วนกลม.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
ฟ้าผ่า! คนท้องถิ่น เหตุ ม.44 พักงานผู้นำท้องถิ่น.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
บทบาทผู้นำท้องถิ่นในภาวะปัจจุบัน

by ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2480-2549.

Source: วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

4. Journal article
บทบาทผู้นำท้องถิ่นกับการพัฒนาชนบท

by ชวลิต ยงใจยุทธ, 2475-.

Source: วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

5. Journal article
Role model ของผู้นำท้องถิ่นในภาคอีสาน.

by จีรศักดิ์ โพกาวิน.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
หลักในการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับผู้นำชุมชน

by ภูมิศักดิ์ ขำปู่.

Source: วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

7. Journal article
ท้องถิ่นกับการจัดการขยะ! ชุดข้อมูล ตัวเลข และสาระที่ "ผู้นำท้องถิ่น" ควรรับรู้.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
"ปิดทองหลังพระ"...เมืองอุดรเดินหน้าผู้ว่า-ผู้นำท้องถิ่นพร้อมสนับสนุน.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

9. Journal article
เมื่อโลกเปลี่ยนไปภาวะผู้นำท้องถิ่นจะเปลี่ยนตามอย่างไร.

by กองบรรณาธิการ (ประชาคมท้องถิ่น).

Source: ประชาคมท้องถิ่น$nภาพประกอบ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2013 [2556]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

10. Journal article
ลักษณะภาวะของผู้นำที่ดีในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

by สมบัติ บุญเลี้ยง | อารีย์ นัยพินิจ | ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร.

Source: มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์Material type: Mixed materialsMixed materials Language: Thai Summary language: thaeng Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
การให้การศึกษาแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

by ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2480-2549.

Source: วารสารกำนันผู้ใหญ่บ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

12. Journal article
ผู้นำ ปัจจัยความสำเร็จการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

by สุเมธ แสงนิ่มนวล.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
ย้อนประเพณีไทยใหญ่ฟังผู้นำท้องถิ่นเล่าเรื่องเมืองแม่สอดดินแดนสองแผ่นดิน.

by นิลรัตน์ วังพุทธ.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

14. Journal article
The boss of Sao Thong Hin จับจังหวะเจาะความคิด จากนักธุรกิจ สู่ผู้นำท้องถิ่น.

by ชัยรัตน์ นาเมือง.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
สุพรรณบุรีจะเป็นรัฐอิสระสะท้อนถึงความอ่อนด้อยทางภูมิปัญญาของนักการเมืองและผู้นำท้องถิ่น

by อู่ทอง.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305