Your search returned 9 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ฟ้าผ่า! คนท้องถิ่น เหตุ ม.44 พักงานผู้นำท้องถิ่น.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
ท้องถิ่นกับการจัดการขยะ! ชุดข้อมูล ตัวเลข และสาระที่ "ผู้นำท้องถิ่น" ควรรับรู้.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
Facebook for you ผู้นำท้องถิ่น.

by อ้วนกลม.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
Role model ของผู้นำท้องถิ่นในภาคอีสาน.

by จีรศักดิ์ โพกาวิน.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

5. Journal article
ผู้นำ ปัจจัยความสำเร็จการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

by สุเมธ แสงนิ่มนวล.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
The boss of Sao Thong Hin จับจังหวะเจาะความคิด จากนักธุรกิจ สู่ผู้นำท้องถิ่น.

by ชัยรัตน์ นาเมือง.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
ว่าด้วยเรื่อง "ประชาคมอาเซียน" กับนานาทัศนะจากผู้นำท้องถิ่น

by ธงชัย ทองมนต์.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

8. Journal article
ลูกกลมๆกับคมความคิด ชำแหละไอเดียพัฒนาของ "ยุทธนา ศรีตะบุตร" ผ่านทีมฟุตบอลท้องถิ่น "หนองคาย FT".

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
คปก เปิดตัวคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เส้นทางสายใหม่สู่การปฏิรูปการกระจายอำนาจที่ผู้นำท้องถิ่นต้องรู้

by ประธาน เฉลยมรรค.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305