Refine your search

Your search returned 100 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เปิดวิสัยทัศน์ "อภิรักษ์ โกษะโยธิน" เตรียมพร้อม อปท.ไทย สู่ประชากรประชาคมอาเซียน.

by สยาม เจริญอินทร์พรหม.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
เพื่อนเนวิน ผงาดคุมมหาดไทย "บุญจง" กำกับดูแลกรมส่งเสริมฯ การวางฐานอำนาจทางการเมืองท้องถิ่นไทย

by สยาม เจริญอินทร์พรหม.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
คนท้องถิ่นแสดงพลังวาระปกติ บนสถานการณ์ที่ไม่ปกติ.

by สยาม เจริญอินทร์พรหม.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
ยุบ อบจ. รัฐบาลเปิดประเด็นร้านฉ่า...เพื่อแก้ปัญหาหรือเกมต่อรองทางการเมือง.

by สยาม เจริญอินทร์พรหม.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
เรื่องจากปก

by สยาม เจริญอินทร์พรหม.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
เจาะวงอภิปรายก้าวรุกตั้งรับกับประชาคมอาเซียนบาบาทท้องถิ่นไทย พร้อมไม่พร้อม !!! แต่ต้องเดิน...มิติคิด "โอกาส" หรือ "ภาระ"

by สยาม เจริญอินทร์พรหม.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
ชวนท้องถิ่นกำหนกนโยบายการศึกษาสร้างเด็กรุ่นใหม่ "เรียนรู้ชีวิต ปลูกจิตสาธารณะ" Public mind.

by สยาม เจริญอินทร์พรหม.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
จุดประเด็น "ยุบราชการส่วนภูมิภาค" : ข้อถกเถียงใหม่จากกระแสปฏิรูปประเทศ.

by สยาม เจริญอินทร์พรหม.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
กรณีศึกษา สนามบางกอก ฟุตซอล อารีนา ข้อสรุปใครควรต้องรับผิดชอบ ท้องถิ่น หรือรัฐบาลกลาง

by สยาม เจริญอินทร์พรหม.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

10. Journal article
ประท้วงบนเวทีข้างถนนปฏิบัติการเรียกร้องรัฐบาลของคนท้องถิ่น.

by สยาม เจริญอินทร์พรหม.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ข้อเสนอคม ๆ ที่น่าขบคิดจากนักวิชาการ.

by สยาม เจริญอินทร์พรหม.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

12. Journal article
เกาะติด ! ประชุมวิชาการ ส.ท.ท. ถอดรหัสคิด...อนาคตเทศบาล อนาคตท้องถิ่นไทย.

by สยาม เจริญอินทร์พรหม.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปฏิรูประบบรายได้ท้องถิ่น ???

by สยาม เจริญอินทร์พรหม.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
ปฏิรูปประเทศโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม.

by สยาม เจริญอินทร์พรหม.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
ปฏิบัติการย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมฯ ศึกการเมืองสนามใหญ่ที่สนามท้องถิ่นห้ามกะพริบตา !

by สยาม เจริญอินทร์พรหม.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305