Refine your search

Your search returned 50 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
9 กลยุทธ์ในการวางแผนภาษี (ตอนจบ).

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
การวางแผนภาษีที่กรมสรรพากรยอมรับ.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

3. Journal article
กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญา (Contractual tax planning) (ตอนที่ 17) "กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญาเช่า ศึกษากรณี : ตัวอย่างการวางแผนภาษีในธุรกิจเช่าอสังหาริมทรัพย์"

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus);Sanya Dharmasakti Library (1) :

4. Journal article
ภาษีกับความมั่งคั่ง (ตอนที่ 10).

by สุวรรณ วลัยเสถียร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Other title: Tax and wealth.Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

5. Journal article
เรียนรู้ความหมายของคำว่า "เงินได้พึงประเมิน" เพื่อวางแผนภาษีอย่างมีชั้นเชิง ตอนที่ 1.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

6. Journal article
การวางแผนภาษีเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากร.

by ธนิฎา ไตรวรานนท์.

Source: Tax & Business Law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
คุณธรรมกับการวางแผนภาษี.

by จิรศักดิ์ รอดจันทร์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

8. Journal article
สามีภริยาวางแผนภาษีอย่างไรให้สมดุล.

by ธนิฎา ไตรวรานนท์.

Source: Tax & Business Law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

9. Journal article
10. Journal article
การวางแผนภาษีของทนายความ

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

11. Journal article
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เครื่องมือสำคัญในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น.

by ชาญชัย พุ่มเข็ม.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: View online article Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

12. Journal article
การวางแผนภาษีของสามีภริยา

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
14. Journal article
การวางแผนภาษีที่ศาลไม่ยอมรับ (1)

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: View online article Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

15. Journal article
มาตรการในการกระตุ้นการบริโภค และมาตรการด้านภาษีรัฐบาลอภิสิทธิ์ 1 วงเงินรวมกว่า 155,000 ล้านบาท.

by กองบรรณาธิการ (Business.com).

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305