Refine your search

Your search returned 26 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
วิกฤติการเงินโลกคลี่คลายหรือคลอนแคลน ?.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
การปรับตัวจากวิกฤตการเงินโลก ข้อเสนอแนะของ ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
วิกฤติการณ์การเงินกับ GATS.

by พิสินี ลีลาเฟื่องศิลป์.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
ธนาคารล้มชนวนคนหัวใจวาย ตัวแทนแบงก์แห่นั่งบอร์ดบริษัท.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

5. Journal article
ไทยต้องเลือกทางเดินใหม่ อเมริกาวันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว.

by สันติ วิริยะรังสฤษฎ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
ไม่ยาก ถ้าอยากชนะ.

by เฉลิมพร ตันติกาญจนากุล.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

7. Journal article
CDS Spread : ค่าประกันความเสี่ยงของการหยุดชำระหนี้.

by พรเทพ ชูพันธุ์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
น้ำลดตอผุด.

by แจ๊ค มินทร์ อิงค์ธเนศ.

Source: Business plusMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

9. Journal article
ด้านดีของวิกฤติเศรษฐกิจ.

by เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์ [แปลและเรียบเรียง.].

Source: ผู้จัดการ 360 [องศา]Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

10. Journal article
แนวทางในการจัดทำรายงานทางการเงินในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ.

by กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

Source: ข่าววิชาชีพบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Facing the global financial crisis.Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
วิกฤติการเงินกับผลกระทบต่อการระดมทุนและการลงทุนของ Private Equlty.

by รีวิน เพทายบันลือ.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

12. Journal article
ความน่าเชื่อถือของ IMF?

by ไพศาล มังกรไชยา.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
Fair value accounting and financial institutions : lessons learned from the recent global financial crisis.

by Nipat Puangjampa.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2560 [2017]Other title: การบัญชีมูลค่ายุติธรรมและสถาบันการเงิน : บทเรียนจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของโลกครั้งที่ผ่านมา.Online access: Full-text Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

14. Journal article
วิกฤติการณ์การเงิน : โอกาศหรืออุปสรรคต่อการเจรจารอบโดฮา.

by จิราภรณ์ กรองสุวรรณ.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
ไอเอ็มเอฟสรุปภาระรัฐบาลสู้เงินตึงตัว 10ล้านล้านดอลล์.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305