Refine your search

Your search returned 15 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.108/2544 เรื่องการเครดิตภาษีเงินปันผล หรือเงินส่วนแบ่งของกำไร ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

by กรมสรรพากร.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

2. Journal article
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.119/2545 เรื่อง การเครดิตภาษีเงินปันผล หรือเงินส่วนแบ่งของกำไร ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

by กรมสรรพากร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
เพื่อประโยชน์ทางภาษี...อย่าลืมถือหุ้นในบริษัทไทย.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: Tax & Business Law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

4. Journal article
ภาระภาษีของผู้มีเงินได้ จากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไร

by สมพงษ์ ตันติรจนาวงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

5. Journal article
หลักเกณฑ์ใหม่ทางภาษีอากร

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
เครดิตเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไร

by กองบรรณาธิการ (เอกสารภาษีอากร).

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
ได้รับเงินปันผล ควรจะเสียภาษีอย่างไร.

by ชุมพร เสนไสย.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

8. Journal article
การตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบันทึกรายจ่ายทางภาษีอากร (การคำนวณเงินปันผลเป็นรายได้).

by สุรีย์ลักษณ์ ธนากิจไพศาล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
ปัญหาการจ่ายเงินปันผลและปัญหาการเครดิตภาษีเงินปันผล (ตอนที่ 2).

by พุทธิมา เกิดศิริ.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร หมวดเงินปันผล.

by กรมสรรพากร. สำนักกฎหมาย.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

11. Journal article
ปัญหาการจ่ายเงินปันผลและปัญหาการเครดิตภาษีเงินปันผล (ตอนจบ).

by พุทธิมา เกิดศิริ.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
ปัญหาเรื่องการลงรายจ่ายของเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ กรณีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ถูกหักไว้ในต่างประเทศ.

by พรพรรณ แพทยานันท์.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

13. Journal article
คำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุเรื่อง เงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินปันผลของบริษัท.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: Tax & Business Law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
เงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินปันผลของบริษัท

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

15. Journal article
กำไรสะสมที่นำมาแบ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนระหว่างการชำระบัญชีถือเป็นเงินได้ประเภทใด.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | พิจิต ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305