Your search returned 8 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การใช้แรงงานต่างด้าว... หนึ่งในปัญหาการกีดกันทางการค้าด้วยมาตรการที่มิใช่ภาษี.

by ประกาย กิจธิคุณ | สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
ปัญหาการเกษตรของประเทศไทยและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน.

by ประกาย กิจธิคุณ | สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
แนวทางการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเกษตร.

by ประกาย กิจธิคุณ | สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
โครงการปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจ (CT-13) ภายใต้แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจแผนปฏิบัติการร่วม ไทย-กัมพูชา.

by สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกับผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม และนโยบายด้านแรงงานในอนาคต.

by ประกาย กิจธิคุณ | สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการ.

by ประกาย โภชนกิจ | สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
ลำไยอุปสรรคการส่งออกภายใต้ยุคการค้าเสรี.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ | สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
เครื่องเทศและสมุนไพร ... ช่วยเสริมศักยภาพส่งออกอาหารไทยสู่ครัวอาหารโลก.

by ฤาชัย วรอาภรณ์ | ฐิติพร อนุชาตานนท์ | สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305