Refine your search

Your search returned 98 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
เผยกลยุทธ์ฟื้นฟูเกษตรกรหลังพักหนี้ เพิ่มผลผลิตเป็นเงินตราแทนการยังชีพ.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

2. Journal article
เยี่ยมงานประชาชนกู้ชาติตีแหวกฝ่าวงล้อมทุนนิยม

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
แนวทางการปรับตัวของเกษตรกรในระบบเศรษฐกิจใหม่.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

4. Journal article
ม็อบเกษตรกรรายย่อยอีสาน ขบวนการชาวนาไทยยุคใหม่ ทีมงาน อาทิตย์รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจที่มีต่อครัวเรือนเกษตรกร.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
เพื่อผู้ด้อยโอกาสและไร้โอกาส.

by จุฬารัตน์ เสรีเชษฐพงษ์.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
กองทัพชาวนาชาวไร่ลั่นกลองศึกครั้งใหม่ ยกพลกว่า 2 หมื่นทวงสัญญารัฐ

by อนุสรณ์ ศิริชาติ.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
ใครก่อหนี้ ต้องใช้หนี้?

by จุฬารัตน์ เสรีเชษฐพงษ์.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
เกษตรกรวันหยุด (๒-๔).

by ทอง ธรรมดา.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
การวิเคราะห์เกษตรกรตามหลักการผสมผสาน.

by ยงยุทธ โกวิทยากร.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

12. Journal article
เศรษฐศาสตร์คนจน.

by นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483-.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
เกษตรกร GAP ดีเด่นปี 2553.

by พรรณนีย์ วิชชาชู.

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

14. Journal article
เกษตรกรอนาถา

by สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์.

Source: เกษตรก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
Family fresh farm ครอบครัวส่งผัก ส่งรักถึงบ้านคุณ.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305