000 01179nas0a22002890004500
003 OSt
005 20210722165500.0
008 040526s2547 th | p o0 0tha d
022 _a0857-8702
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aพรรณี เช็งสุทธา.
_933963
245 1 0 _aไทย-พม่า เปิดฉากความร่วมมือด้านการลงทุน.
260 _c2547 [2004]
650 4 _aการลงทุนของไทย
_zพม่า.
_96867
650 4 _aการลงทุนของพม่า
_zไทย.
_961147
651 4 _aไทย
_xการค้า
_zพม่า.
_92443
651 4 _aพม่า
_xการค้า
_zไทย.
_92444
773 0 _tวารสารส่งเสริมการลงทุน
_g15, 3 (มี.ค. 2547) 8-12
850 _aTUPRIDI
850 _aTUECON
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0190/TIPJ_015_003_2547.pdf?_ga=2.169252777.963661984.1626917817-782571198.1626658468
942 _cJA
_2lcc
999 _c103364
_d103364