000 00866nas a2200217 4500
003 OSt
005 20210908123305.0
008 050603s2548 th | p o0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.
_94843
245 1 0 _aข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โอกาสส่งออกคงไม่เป็นเพียงความฝัน.
260 _c2548 [2005]
650 4 _aข้าว
_xแง่เศรษฐกิจ
_zไทย.
_99727
773 0 _tวารสารเศรษฐกิจการเกษตร
_g51, 582 (พ.ค.2548) 2-5
850 _aTUECON
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
997 _aปทุมทิพย์
_bพเยาว์
999 _c113985
_d113985