000 02180nas a2200349 4500
005 20130901162102.0
008 050613s2547 th | p 0 0eng d
022 _a0125-684X
040 _aTU
041 0 _aeng
_btha
_beng
100 0 _aนวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา.
_974267
245 1 0 _aเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตที่เพิ่งติดเชื้อและไม่มีประวัติได้รับยา :
_bการศึกษาในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย.
246 3 1 _aExistence of anti-retroviral drug resistant viruses among drug naive HIV-1 infected blood donors, Bangkok, Thailand.
260 _c2547 [2004]
546 _aบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ.
650 4 _aการดื้อยา.
650 4 _aกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม
_xการรักษาด้วยยา.
650 4 _aสารต้านไวรัส
_xการใช้รักษา.
650 4 _aผู้บริจาคเลือด
_zไทย
_zกรุงเทพฯ.
_974268
650 4 _aกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม
_zไทย
_zกรุงเทพฯ.
_974269
653 _aผู้ติดเชื้อเอดส์
653 _aผู้ป่วยเอดส์
700 0 _aนงลักษณ์ สายประดิษฐ์.
_974270
700 0 _aวิไล เฉลิมจันทร์.
_974271
700 0 _aวัฒนา อู่วาณิชย์.
_967294
773 0 _tวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
_g46, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2547) 164-173 :
_nตาราง, ภาพประกอบ.
850 _aTUMED
852 _aTU
997 _aนิตยา
_bเนตรนภา
_cนิตยา
942 _cJA
999 _c114342
_d114342