000 01372nas a2200301 4500
005 20190731062549.0
008 050802s2548 th | p 0 0tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชุมพร เสนไสย.
_934511
245 1 0 _aการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการต่างประเทศ ที่เข้ามาขายสินค้าหรือให้บริการในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว.
260 _c2548 [2005]
650 4 _aบริษัทข้ามชาติ
_xภาษีอากร
_zไทย.
_976697
650 4 _aภาษีมูลค่าเพิ่ม.
773 0 _tเอกสารภาษีอากร;
_g24, 284 (พ.ค. 2548) 107-112
850 _aTUPRIDI
850 _aTULAW
850 _aTUBA
850 _aTUPUEY
850 _aTULAMPANG
850 _aTUECON
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0108/24_284_may_2548.pdf
997 _aอริยา
_bอริยา
_cกฤตชญา
942 _cJA
999 _c116556
_d116556