000 01296nas a2200301 4500
003 OSt
005 20210330134557.0
008 050902s2541 th | p o0 0tha d
022 _a0125-3670
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aลิขิต ธีรเวคิน,
_95110
_d2484-2559.
245 1 0 _aปัญหาและแนวทางฟื้นฟูทางด้านการเมือง.
260 _c2541 [1998]
650 4 _aประชาธิปไตย
_zไทย.
_918411
650 4 _aการเมือง
_zไทย.
_911674
650 4 _aการพัฒนาการเมือง
_zไทย.
_930159
651 4 _aไทย
_xการเมืองและการปกครอง.
651 4 _aไทย
_xภาวะสังคม.
_92732
773 0 _tวารสารธรรมศาสตร์
_g24,1 (ม.ค. - เม.ย. 2541) 112-123
850 _aTUPRIDI
850 _aTUPUEY
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0007/2541/24_2/06PAGE112_PAGE123.pdf
942 _cJA
_2lcc
997 _bอรอนงค์
999 _c117638
_d117638