000 01305nas a2200241 4500
999 _c125745
_d125745
003 OSt
005 20200325150554.0
008 060426s2549 th | p o0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.
_927717
245 1 0 _aการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการลงทุนไทย-ฟินแลนด์.
260 _c2549 [2006]
651 4 _aไทย
_xความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
_zฟินแลนด์.
_987061
651 4 _aฟินแลนด์
_xความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
_zไทย.
_987062
773 0 _tวารสารส่งเสริมการลงทุน
_g17, 2 (ก.พ.2549) 46-49
850 _aTUECON
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.ezproxy.tulibs.net/journal/0190/TIPJ_017_002_2549.pdf?_ga=2.244529925.1611362759.1585031004-1957094943.1584428510
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _aปทุมทิพย์
_bพเยาว์