000 05878nas a2200421 4500
005 20130901163056.0
008 070614s2549 th | p 0 0tha d
022 _a1513-5241
040 _aTU
041 0 _atha
_btha
_beng
100 0 _aกุสุมา ศรียากูล.
_9101536
245 1 0 _aการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน :
_bกรณีศึกษาชุมชนมอญ วัดหงษ์ปทุมาวาส จังหวัดปทุมธานี.
246 3 1 _aTraditional wisdow for post partum women health care :
_ba case study of Mon community, Wat Hong Pathumavas, Pathumthani province.
260 _c2549 [2006]
546 _aบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
650 4 _aมารดา
_xสุขภาพและอนามัย
_zไทย
_zปทุมธานี.
_9101537
650 4 _aระยะหลังคลอด.
650 4 _aการแพทย์แผนโบราณ
_zไทย
_zปทุมธานี.
_993192
773 0 _tธรรมศาสตร์เวชสาร
_g6, 4 (ก.ย.-ธ.ค.2549) 425-433 :
_nภาพประกอบ.
800 _aสุภาพรรณ ฆังคะสุวรรณ.
_f2548.
_kรายงาน เรื่อง ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพในสตรีระยะหลังคลอด.
_gภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
800 _aเยาวลักษณ์ สังเศรษฐบุตร.
_f2536.
_kการดูแลตนเองของหญิงหลังคลอดในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
_gวิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ
800 _aเคนสิงห์ รองไชย.
_f2543.
_kประวัติผู้ไทยคำหว้า.
_gโรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์.กาฬสินธุ์
_9101539
800 _aสมบูรณ์ เกียรตินันทน์ และคณะ.
_f2548.
_kการรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับสมุนไพรเดี่ยว และตำรับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและรักษาโรค ของหมอประกอบ อุบลขาว เล่มที่ 1, 2 และ3.
_gคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
800 _aเสถียร โกเศศ.
_f2532.
_kประเพณีเกี่ยวกับการเกิด. พิมพ์ครั้งที่ 2.
_gกรุงเทพฯ. โรงพิมพ์ภาพพิมพ์.
_9101718
800 _aวันดี กฤษณพันธุ์.
_f2536.
_kยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เล่ม 1,2.
_gภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
800 _aนัดดา ปริยาันนท์.
_f2540.
_kการอบอาบสมุนไพรหลังคลอด.
_gศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี, ราชบุรี.
_9101720
800 _aศศิธร วสุวัต และคณะ.
_f2534.
_kการวิจัยพัฒนายาทาแก้ปวดเคล็ด ขัด ยอก จากไพล ในสำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน. สมุนไพรต่อการพัฒนาสาธารณสุข.
_gกรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
800 _aAnantasan V, Asayakun S.
_f1971.
_pStudy on the local anesthetic effect of squeezed Zingeber cassumunaRobx.
_tChiangmai Med Bull.
_v1971;10(1): 10-23.
_9101722
800 _aเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
_f2540.
_kการแพทย์แผนไทยสายใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม.
_gกรุงเทพฯ.โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก.
800 _aเบญจวรรณ อิทธิจารุกุล และอรัญญา ปูรณัน.
_f2532.
_kรายงานการวิจัยเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน.
_gมหาวิทยาลัยมหิดล.กรุงเทพฯ.
800 _aMascolo N, Jain SC, Capasso F.
_f1989.
_pEthnopharmacologic investigation of ginger (Zingiber officinale).
_tJ Ethnophamacol
_v1989;27:129-40.
_9102450
850 _aTUMED
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0008/6_4_sep_dec_2549/04PAGE425_PAGE433.pdf
997 _aพัชรี
_bned
_bPLOY
_cพัชรี
942 _cJA
999 _c135263
_d135263