000 01246nas a2200253 4500
005 20130901163140.0
008 s2550 th | p o0 0tha d
022 _a0858-3706
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aวีณา ชาครียรัตน์.
_9103414
245 1 0 _aระบบ GSP ของสหรัฐฯ และนัยต่อสินค้าส่งออกไทย.
260 _c2550 [2007]
650 4 _aสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
_zสหรัฐอเมริกา.
_938696
651 4 _aไทย
_xการค้า
_zสหรัฐอเมริกา.
651 4 _aสหรัฐอเมริกา
_xการค้า
_zไทย.
773 0 _tวารสาร ส.อ.ท.
_g16, 92 (พ.ค.-มิ.ย. 2550) 37-39
850 _aTUECON
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0199/16_92_may_jun_2550/09PAGE34_PAGE41.pdf
997 _aปทุมทิพย์
_bพเยาว์
_cปทุมทิพย์
942 _cJA
999 _c135821
_d135821