000 01358nas a2200325 4500
005 20190322062543.0
008 070911s2549 th | p o0 0tha d
022 _a0857-6483
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aระหัตร โรจนประดิษฐ์.
_956351
245 1 0 _aยุทธศาสตร์การขนส่งทางทะเลของประเทสไทย.
260 _c2549 [2006]
650 4 _aพาณิชยนาวี
_zไทย.
650 4 _aโครงการท่าเรือไตรภาีคี.
_9108142
650 4 _aท่าเรือ
_zไทย (ภาคใต้).
_931349
650 4 _aพาณิชยนาวี.
653 _aท่าเรือปากบารา
653 _aท่าเรือคลัง
773 0 _tจุฬาลงกรณ์วารสาร
_g19, 73 (ต.ค.-ธ.ค. 2549) 5-14
850 _aTUPRIDI
850 _aTUBA
850 _aTUPUEY
850 _aTUECON
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0066/19_73_cot_dec_2549/02PAGE5_PAGE14.pdf
997 _a
_b
_c
942 _cJA
999 _c136541
_d136541