000 01209nas a2200229 4500
005 20130901163230.0
008 s2550 th | p o0 0tha d
022 _a0859-192x
040 _aTU
041 0 _atha
245 0 0 _aห้างเกษตรอินทรีย์เยอรมันขยายตัวอย่างรวดเร็ว รองรับกระแสนิยมไบโอกระฉูด.
260 _c2550 [2007]
650 4 _aเกษตรกรรมเชิงชีวภาพ
_xแง่เศรษฐกิจ
_zเยอรมนี.
_9117626
650 4 _aผลิตผลเกษตร
_zเยอรมนี
_xการตลาด
_9118933
773 0 _tผู้ส่งออก
_g21, 484 (ปักษ์แรก ต.ค.2550) 27-28
850 _aTUECON
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0075/21_484_1_oct_2550/04PAGE22_PAGE28.pdf
997 _aปทุมทิพย์
_bพเยาว์
_cปทุมทิพย์
942 _cJA
999 _c137186
_d137186