000 01581nas a2200337 4500
003 OSt
005 20201019142500.0
008 071212s2550 th | p o0 0tha d
022 _a0125-5991
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
_94957
245 1 0 _aภาษีค่าสิทธิ (ตอน 1-2)
260 _c2550 [2007]
650 4 _aภาษีเงินได้.
650 4 _aภาษีมูลค่าเพิ่ม.
650 4 _aลิขสิทธิ์
_xค่าสิทธิ
_xภาษีอากร.
650 4 _aภาษีซ้อน
_xสัญญาระหว่างประเทศ.
_955287
700 0 _935579
_aดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
773 0 _tสรรพากรสาส์น
_g54, 1 (ม.ค. 2550) 81-86;
_g54, 2 (ก.พ. 2550) 59-64
850 _aTUPRIDI
850 _aTULAW
850 _aTUBA
850 _aTUECON
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0103/54_1_jan_2550/05PAGE81_PAGE86.pdf
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0103/54_2_feb_2550/05PAGE59_PAGE72.pdf
942 _cJA
_2lcc
997 _aอุไรวรรณ
_bอุไรวรรณ
999 _c138623
_d138623