000 01113nas a2200265 4500
003 OSt
005 20210902154904.0
008 080612s2551 th | p 0 0tha d
022 _a0125-7226
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aฐากูร โกมารกุล ณ นคร.
_960916
245 1 0 _aฉะเชิงเทรา ตลาดเก่าเรื่องราวตามเข็มนาฬิกา.
260 _c2551 [2008]
650 4 _aตลาด
_zไทย
_zฉะเชิงเทรา.
_9122432
651 4 _aฉะเชิงเทรา
_xภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
773 0 _tอนุสาร อ.ส.ท
_g48,11(มิ.ย.2551)80-93:
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0208/TATM_048_011_2551.pdf?_ga=2.157035259.1323276940.1630393916-1248883600.1598846851
942 _cJA
_2lcc
997 _a
_b
999 _c143264
_d143264