000 01797nas a2200361 4500
999 _c144296
_d144296
003 OSt
005 20200721143401.0
008 080801s2551 th | p o001 0tha d
022 _a0857-9776
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล.
_925757
245 1 0 _aปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น.
260 _c2551 [2008]
650 4 _aการลงทุนของญี่ปุ่น
_zไทย.
_92597
650 4 _aการค้าระหว่างประเทศ
_zไทย.
650 4 _aการค้าระหว่างประเทศ
_zญี่ปุ่น
_9124213
651 4 _aไทย
_xการค้า
_zญี่ปุ่น.
_92468
651 4 _aญี่ปุ่น
_xการค้า
_zไทย.
651 4 _aไทย
_xความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
_zญี่ปุ่น.
_92470
651 4 _aญี่ปุ่น
_xความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
_zไทย.
653 _aJTEPA
653 _abitateral investment treaty
773 0 _tวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
_g20, 1 (มิ.ย.2551) 42-77.
850 _aTULAW
850 _aTUPRIDI
850 _aTULAMPANG
852 _aTU
856 7 8 _3เอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0083/20-1-jun-2551.pdf
942 _cJA
_2lcc
997 _aJ