000 01729nas a2200325 4500
999 _c146973
_d146973
003 OSt
005 20210712105914.0
008 081024s2551 th | p o0 0tha d
022 _a1686-3720
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aสมปอง สุจริตกุล.
_916856
245 1 0 _aผลกระทบของกฎหมายระหว่างประเทศต่อประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน.
260 _a2551.
600 0 4 _aสมปอง สุจริตกุล
_xทัศนะเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ.
_9127316
600 0 4 _aสมปอง สุจริตกุล
_xทัศนะเกี่ยวกับปราสาทเขาพระวิหาร.
_9126768
610 2 4 _aปราสาทเขาพระวิหาร.
_979655
650 4 _aกฎหมายระหว่างประเทศ.
_95777
651 4 _aเขาพระวิหาร (กัมพูชา)
_977493
651 4 _aไทย
_xเขตแดน
_zกัมพูชา.
_911376
710 0 _aกองบรรณาธิการ (จุลนิติ)
_eผู้สัมภาษณ์.
_980069
773 0 _tจุลนิติ
_g5, 5 (ก.ย.-ต.ค.2551) 1-12.
850 _aTULAW
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th.ezproxy.tulibs.net/journal/0132/5_5_sep_oct_2551/02PAGE1_PAGE12.pdf
942 _cJA
_2lcc
997 _aJ