000 01250nas a2200277 4500
999 _c148076
_d148076
003 OSt
005 20200325095135.0
008 081223s2551 th | p o0 0tha d
022 _a0857-8702
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.
_927717
245 1 0 _aจับกระแสเศรษฐกิจกับประธานสภาหอการค้าไทย.
260 _c2551 [2008]
651 4 _aไทย
_xภาวะเศรษฐกิจ.
_9319
700 0 _aขุนทอง ลอเสรีวานิช.
_91191
700 0 _aนิศารัตน์ เขียนนิล.
_9124291
700 0 _aสุนันทา อักขระกิจ.
_981730
773 0 _tวารสารส่งเสริมการลงทุน
_g19, 10 ( ต.ค. 2551) 31.36
850 _aTUECON
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.ezproxy.tulibs.net/journal/0190/TIPJ_019_010_2551.pdf?_ga=2.223092507.1611362759.1585031004-1957094943.1584428510
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _aปทุมทิพย์
_bพเยาว์