000 01280nas a2200289 4500
003 OSt
005 20210727111914.0
008 090317s2552 th | p 0 0tha d
022 _a0857-8702
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.
_927717
245 1 0 _aวิเคราะห์ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลโอบามา.
260 _c2552 [2009]
600 1 4 _aโอบามา, บารัค,
_dค.ศ. 1961-
_9132917
650 4 _aประธานาธิบดี
_zสหรัฐอเมริกา.
_98801
651 4 _aสหรัฐอเมริกา
_xนโยบายเศรษฐกิจ.
_99674
651 4 _aสหรัฐอเมริกา
_xภาวะเศรษฐกิจ.
_93068
773 0 _tวารสารส่งเสริมการลงทุน
_g20, 1 (ม.ค. 2552) 8-14 :
_nภาพประกอบ
850 _aTUPRIDI
850 _aTUECON
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0190/TIPJ_020_001_2552.pdf?_ga=2.236815809.1902069991.1627348284-782571198.1626658468
942 _cJA
_2lcc
997 _a
_b
999 _c150435
_d150435