000 01417nas a2200289 4500
999 _c152443
_d152443
003 OSt
005 20200319155811.0
008 090629s2552 th | p 0 0tha d
022 _a0857-8702
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aธรรมรัตน์ รัตนพันธ์.
_9107121
245 1 0 _aการทบทวนบทบาทของภาครัฐ :
_bกรณีปัญหามลภาวะมาบตาพุดและแม่เมาะ.
260 _c2552 [2009]
610 2 4 _aนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด.
_910493
610 2 4 _aโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
_xแง่สิ่งแวดล้อม.
_912909
650 4 _aมลพิษทางอากาศ
_xการควบคุม.
_98368
650 4 _aการจัดการสิ่งแวดล้อม
_zไทย.
_957117
773 0 _tวารสารส่งเสริมการลงทุน
_g20, 4 (เม.ย. 2552) 49-56 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
850 _aTUECON
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.ezproxy.tulibs.net/journal/0190/TIPJ_020_004_2552.pdf?_ga=2.229954527.2132045388.1584428510-1957094943.1584428510
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _a
_b