000 01260nas a2200301 4500
999 _c153892
_d153892
003 OSt
005 20200825202638.0
008 090908s2552 th | p 001 0tha d
022 _a0857-1711
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aศิวะ แนวโนนทัน.
_9111891
245 1 0 _aภ.พ.30 หรือ ภ.พ.36
260 _c2552 [2009]
500 _aตอนที่ 1 มิ.ย.52 หน้า 34-35
500 _aตอนที่ 2 ก.ค.52 หน้า 17-19
500 _aตอนจบ ส.ค.52 หน้า 17-19
650 4 _aภาษีเงินได้
_xรายได้จากต่างประเทศ.
_954250
650 4 _aบริษัทต่างชาติ
_xภาษีอากร
_zไทย.
_934447
650 4 _aภาษีมูลค่าเพิ่ม
_zไทย.
_9843
773 0 _tวารสารสภาทนายความคิด
_g17, 119 (มิ.ย.2552) 34-35 ถึง
_g17, 121 (ส.ค.2552) 17-19
850 _aTULAW
852 _aTU
856 7 8 _3เอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0193/17-121-Aug-2552.pdf
942 _cJA
_2lcc
997 _aJ