000 01231nas a2200241 4500
003 OSt
005 20210910175705.0
008 100601s2553 th | p 0 0tha d
022 _a0859-192X
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aธวัชชัย ตันเสถียร.
_990873
245 1 0 _aมร.พอล โพลแมน ตอกย้ำความสำเร็จองค์กรธุรกิจยุคใหม่ ต้องยึดหลักความยั่งยืนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.
260 _c2553 [2010]
610 2 4 _aบริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์.
_9118496
650 4 _aสินค้าอุปโภค-บริโภค
_zไทย
_xการตลาด.
_912209
773 0 _tผู้ส่งออก
_g23, 546 (ปักษ์แรก พ.ค. 2553) 40-44 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0075/23-546-May-2553.pdf?_ga=2.110568773.1908664153.1628472206-1308096004.1626157043
942 _cJA
_2lcc
997 _a
_b
999 _c159663
_d159663