000 01376nas a2200313 4500
999 _c159788
_d159788
003 OSt
005 20200721143358.0
008 100202s2552 th | p 0 0tha d
022 _a0857-8702
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.
_927717
245 1 0 _aวิเคราะห์ผลกระทบของไทยจากการทำข้อตกลง FTA รายประเทศ.
260 _c2552 [2009]
650 4 _aการค้าระหว่างประเทศ.
650 4 _aการค้าเสรี
_zไทย.
651 4 _aไทย
_xการค้า
_zญี่ปุ่น.
_92468
651 4 _aไทย
_xการค้า
_zออสเตรเลีย.
653 _aFTA
700 0 _aสุวิดา ธัญวงษ์.
_9143799
773 0 _tวารสารส่งเสริมการลงทุน
_g20, 11 (พ.ย. 2552) 25-32 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
850 _aTUECON
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.ezproxy.tulibs.net/journal/0190/TIPJ_020_011_2552.pdf?_ga=2.157284344.2132045388.1584428510-1957094943.1584428510
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _a
_b