000 00917nas a2200229 4500
999 _c161866
_d161866
003 OSt
005 20180212092918.0
008 100312s2549 th | p 0 0tha d
022 _a0125-7331
040 _aTU
041 0 _atha
245 0 0 _aรมว.คลัง อุ๋ย กระแอมแบงก์เฉพาะกิจหนาวเยือกไปทั้งบาง.
260 _c2549 [2006]
650 4 _aธนาคารและการธนาคาร
_xการจัดการ
_zไทย.
_9142111
651 4 _aไทย
_xภาวะเศรษฐกิจ
_y2549.
_979391
651 4 _aไทย
_xนโยบายเศรษฐกิจ
_y2549.
_983412
773 0 _tดอกเบี้ย
_g25, 305 (พ.ย. 2549) 61-64 : ภาพประกอบ.
850 _aTUPUEY
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0067/25_305_nov_2549/11PAGE61_PAGE65.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _aศุภณัฐ