000 01134nas a2200265 4500
005 20130901164420.0
008 100629s2553 th | p o0 0tha d
022 _a0857-1651
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aสิริกมล อุดมผล.
_955209
245 1 0 _aปัญหาหนี้สาธารณะของกรีซ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย.
260 _c2553 [2010]
650 4 _aหนี้สาธารณะ
_zกรีซ.
_9148500
651 4 _aกรีซ
_xภาวะเศรษฐกิจ
_y2553.
_9146795
651 4 _aไทย
_xภาวะเศรษฐกิจ
_y2553.
700 0 _aวัชระ สายสมบูรณ์.
_9148501
700 0 _aเฑียร เทียมศักดิ์.
_9148502
773 0 _tการเงินการคลัง
_g22, 64 (มิ.ย.-ส.ค. 2553) 23-28 :
_nตาราง, แผนภูมิ, ภาพประกอบ.
850 _aTUECON
852 _aTU
997 _aจงจิต
942 _cJA
999 _c164773
_d164773