000 01771nas a2200301 4500
999 _c167449
_d167449
003 OSt
005 20190815160228.0
008 100908s2553 th | p o001 0tha d
022 _a1906-2850
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aดาริกา โพธิรุกข์.
_9151228
245 1 0 _aกลไกทางกฎหมายในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
246 3 1 _aLegal mechanism on establishment of the ASEAN Economic Community : AEC
260 _c2553 [2010]
500 _aบทความนี้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
610 2 4 _aประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
_9138093
650 4 _aระเบียบการค้าต่างประเทศ
_zกลุ่มประเทศอาเซียน.
_9151229
651 4 _aกลุ่มประเทศอาเซียน
_xการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.
_98940
651 4 _aเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
_xการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.
_95573
773 0 _tวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์
_g4, 1 (ส.ค. 2553) 149-157
850 _aTULAW
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0051/4-1-aug-2553.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _aJ