000 01752nas a2200301 4500
999 _c167486
_d167486
003 OSt
005 20210329090025.0
008 100909s2553 th | p o001 0tha d
022 _a1906-2850
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aภัครส อินทร์เสาร์.
_9151262
245 1 0 _aการควบคุมและจัดการมลพิษทางน้ำจากฟาร์มโคนมขนาดใหญ่โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย.
246 3 1 _aControl and management of water pollution from large dairy farms
260 _c2553 [2010]
500 _aบทความนี้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
650 4 _aมลพิษทางน้ำ
_xการป้องกันและควบคุม.
_943540
650 4 _aมลพิษทางน้ำ
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9118239
650 4 _aฟาร์มโคนม
_xแง่สิ่งแวดล้อม
_zไทย.
_9151263
650 4 _aกฎหมายสิ่งแวดล้อม
_zไทย.
_910058
773 0 _tวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์
_g4, 1 (ส.ค. 2553) 248-252
850 _aTULAW
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0051/4-1-aug-2553.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _aJ