000 01550nas a2200325 4500
003 OSt
005 20210927104411.0
008 101001s2553 th | p 0 0tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
_94957
245 1 0 _aการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด.
260 _c2553 [2010]
500 _aคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5338/2551 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โจทก์.
650 4 _941566
_aภาษีหัก ณ ที่จ่าย
_zไทย.
650 4 _aการประมูล
_xภาษีอากร
_zไทย.
_9153186
650 4 _aคดีและการสู้คดี
_zไทย.
_912091
650 4 _aคำพิพากษาศาล.
_95771
700 0 _935579
_aดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
773 0 _tเอกสารภาษีอากร
_g30, 349 (ต.ค. 2553) 114-118
850 _aTULAW
850 _aTUECON
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0325/30-349-Oct-2553.pdf?_ga=2.118313737.1890782837.1630636440-1842902792.1626658462
942 _cJA
_2lcc
997 _aกฤตชญา
_bกฤตชญา
999 _c169916
_d169916