000 01342nas a2200277 4500
003 OSt
005 20210920161221.0
008 101220s2553 th | p 0 0tha d
022 _a0858-9291
040 _aTU
041 0 _atha
_beng
_btha
100 0 _aสมพจน์ กรรณนุช.
_9125734
245 1 0 _aผลได้และต้นทุนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของการทำเอฟทีเอของไทย.
246 3 1 _aEconomic and Environmental Benefits and Costs of Thailand's FTA
260 _c2553 [2010]
546 _aมีบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
650 4 _aการค้าเสรี
_zไทย.
_96830
650 4 _aการค้าระหว่างประเทศ.
_9867
650 4 _aความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.
_94190
773 0 _tวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
_g16, 2 (ธ.ค. 2552) 65-95 :
_nตาราง, ภาพประกอบ.
850 _aTUECON
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
997 _aพิชชานี
999 _c171377
_d171377