000 01792nas a2200325 4500
003 OSt
005 20210927114524.0
008 110117s2554 th | p 0 0tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aเพิ่มบุญ แก้วเขียว.
_927226
245 1 0 _aปัญหาวิชาชีพ"แพทย์" : กรณีคนไข้กับหมอ/หมอกับสรรพากร.
260 _c2554 [2011]
500 _aคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6092/2552 นางสาววนิดา คณะพัฒ โจทก์ และกระทรวงสาธารณสุขกับพวก จำเลย.
650 4 _aคดีและการสู้คดี
_zไทย.
_912091
650 4 _aคำพิพากษาศาล
_zไทย.
_925596
650 4 _aบุคลากรทางการแพทย์
_xการปฏิบัติโดยมิชอบ
_zไทย
_xคดี.
_9155384
650 4 _aบุคลากรทางการแพทย์
_xการพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯ.
_9128919
650 4 _aแพทย์
_xภาษีอากร
_zไทย.
_950498
773 0 _tเอกสารภาษีอากร
_g30, 352 (ม.ค. 2554) 98-104
850 _aTULAW
850 _aTUECON
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0325/30-352-Jan-2554.pdf?_ga=2.118313737.1890782837.1630636440-1842902792.1626658462
942 _cJA
_2lcc
997 _aกฤตชญา
_bกฤตชญา
999 _c172152
_d172152