000 01216nas a2200277 4500
003 OSt
005 20201214144303.0
008 110613s2554 th | p 0 0tha d
022 _a0857-7838
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.
_9138107
245 1 0 _aปาร์คเวนเซชอร์ วิทยุ ต้นแบบ Green building hotel.
260 _c2554 [2011]
610 2 4 _aบริษัทยูนิเวนเจอร์.
_9152511
650 4 _aอาคารชุด
_xการประหยัดพลังงาน.
_988757
650 4 _aความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
_xแง่สิ่งแวดล้อม
_zไทย.
_9153608
773 0 _tBusiness plus
_g22, 267 (พ.ค. 2554) 112-115 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUBA
850 _aTUECON
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0184/22-267-May-2554.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _a
_b
999 _c175363
_d175363