000 01027nas a2200289 4500
003 OSt
005 20220201134250.0
008 111208s2554 th | p 0 0tha d
022 _a0857-7838
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _952953
_aวิทยา กิจชาญไพบูลย์.
245 1 0 _aภัยพิบัติน้ำท่วมเขย่าโลก.
260 _c2554 [2011]
650 4 _aอุทกภัย
_zไทย
_y2554.
_9162139
650 4 _aภัยพิบัติ
_xแง่เศรษฐกิจ.
_9145719
651 4 _aไทย
_xภาวะเศรษฐกิจ
_y2554.
_9153579
773 0 _tBusiness plus
_g22, 273 (พ.ย. 2554) 20-21 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
850 _aTUBA
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0184/22-273-Nov-2554.pdf
942 _cJA
_2lcc
997 _a
999 _c178340
_d178340