000 01318nas a2200289 4500
005 20180710154552.0
008 120203s2554 th | p o0 0tha d
022 _a0125-5991
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
245 1 0 _aเงินค่ารถประจำตำแหน่ง ต้องเสียภาษีหรือไม่?
260 _c2554 [2011]
500 _aคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7536/2554 นายสุทธิ ภู่เอี่ยม โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย.
650 4 _aภาษีเงินได้
_zไทย.
650 4 _aคดีและการสู้คดี
_zไทย.
650 4 _aคำพิพากษาศาล.
653 _aเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
700 0 _935579
_aดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
773 0 _tสรรพากรสาส์น
_g58, 11 (พ.ย. 2554) 73-77
850 _aTULAW
850 _aTUPUEY
852 _aTU
997 _aกฤตชญา
942 _cJA
999 _c179292
_d179292